Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu / Dati essenziali sul catalogo

Naziv organa / Denominazione:

 

 

 

 

 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria, Trg - Piazza Brolo 1, 6000 Koper - Capodistria

 

Tel: 05 66 32 600

 

Fax: 05 66 32 615

 

Odgovorna oseba / Responsabile:

direktor / direttore: David Runco

Datum prve objave kataloga / Data della prima pubblicazione del catalogo:

12.02.2007

Datum zadnje spremembe / Data ultimo cambiamento:

04.06.2015

Katalog je dostopen na spletnem naslovu / Il catalogo e' accessibile al seguente indirizzo

 

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen v tiskani obliki v tajništvu v času uradnih ur. / Il catalogo è disponibile in forma stampata in segreteria durante le ore d'ufficio.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga / Dati generali e informazioni disponibili

2.a Podatki o organizaciji organa / Organizzazione interna

Kratek opis delovnega področja organa / Funzioni e mansioni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot splošna knjižnica zavod opravlja naslednje dejavnosti /Attività della biblioteca in quanto ente pubblico

-ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu / identifica e accerta le necessità sul materiale della biblioteca

-nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo / acquisisce, elabora e restaura il materiale della biblioteca,

-skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi / cura l'accessibilità presta e offre consulenza in merito alla scelta e all'uso del materiale della biblioteca,

-opravlja matično in domoznansko dejavnost / svolge mansioni di consulenza biblioteconomica e storia patria,

-utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke / cura e sviluppa l'organizzazione e l'unitarietà della disciplina biblioteconomica,

-se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem / partecipa al sistema biblioteconomico-informativo nazionale,

-sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva / partecipa al prestito interbibliotecario,

-vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti / gestisce i cataloghi e le evidenze dei prestiti,

-izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti / svolge mansioni di informatizzazione, documentazione e comunicazione per il pubblico,

-pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost / organizza manifestazioni e altre forme di interesse per la diffusione della lettura e del libro

-se vključuje v vseživljenjsko učenje / partecipa attivamente all'istruzione permanente,

-izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu / pubblica cataloghi, bibliografie e altro materiale di biblioteconomia,

-zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah / cura e tutela il materiale della biblioteca.

Kot osrednja obločna knjižnica opravlja naslednje dejavnosti / Mansioni derivanti dalle funzioni di biblioteca regionale.

-zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij / garantisce materiale e informazioni aggiuntivi e supplementari,

-nudi strokovno pomoč knjižnicam s svojega / offre consulenza professionale alle biblioteche della regione,

-koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje območje / coordina la raccolta, l'elaborazione e la manutenzione del materiale di storia patria nella regione

-usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja / indirizza il materiale scartato dalle biblioteche della regione..

Seznam notranjih organizacijskih enot / Organizzazione interna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprava / Direzione

Trg / Piazza Brolo 1, 6000 Koper - Capodistria
Tel. 05 66 32 600
Tajništvo / Segreteria (Nevenka Gropajc)
Računovodstvo / Contabilità (Bernarda Jermaniš)

 

Oddelek za odrasle / Reparto per adulti

tel: 05 66 32 605

(Barbara Kužnik: vodja oddelka - caporeparto)

Oddelek za mlade bralce / Biblioteca dei ragazzi

tel: 05 66 32 617

(Urška Bonin: vodja oddelka - caporeparto)

Enota Semedela / La sezione di Semedella

tel: 05 62 71 434

(Barbara Kužnik: vodja oddelka - caporeparto)

Enota Markovec / La sezione di Monte San Marco

tel: 05 62 85 187

(Barbara Kužnik: vodja oddelka - caporeparto)

Oddelek za domoznanstvo in knjižno dediščino / Reparto di storia patria e dei beni librari

tel: 05 66 32 613

(Peter Štoka: vodja oddelka - caporeparto)

Potujoča knjižnica / La biblioteca itinerante

tel: 041 619 386

 

Organi zavoda / Organismi dell'ente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet zavoda / Consiglio dell'ente

Marco Apollonio (predsednik - presidente)

Luana Malec (namestnica - vice presidente)

Vesna Bidoli

Jani Bačić

Alenka Plahuta

Rafael Kariolič

Darij Novinec

 

Strokovni svet / Consiglio professionale

Laura Chersicola (predsednica - presidente)

Peter Čerče (namestink)

Marina Hrs

Andrej Bertok

Nevenka Gropajc

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva) / Elenco di altri organismi (soltanto per i ministeri)
2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij / Persona responsabile per la disseminazione delle informazioni
Pristojna oseba:

David Runco, direktor

Trg / PiazzaBrolo 1, Koper - Capodistria, tel: 05 66 32 601 david.runco@kp.sik.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja / Elenco di leggi, decreti e ordinanze riguardanti l'attivita' dell'ente

Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in opredeljujejo področje dejavnosti Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper / Leggi e altri fondamenti giuridici che determinano il campo di attivita' della Biblioteca centrale Srečko Vilhar di Capodistria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture / Legge per l'espletamento dell'interesse pubblici in campo culturale. UL RS 96/2002 (http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2442.html)

- Zakon o knjižničarstvu / Legge sulle biblioteche. UL RS 87/2001, 96/2002 (http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2442.html

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe / Regolamento sulle le condizioni per l'espletamento delle funzione di biblioteconomia come servizio pubblico. UL RS 73/03 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200373&stevilka=3540

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic / Ordinanza sulle mansioni basilari delle biblioteche. UL RS 29/03. (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200329&stevilka=1129)

- Pravilnik o razvidu knjižnic / Regolamento sul censimento delle biblioteche. UL RS 105/03 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003105&stevilka=4629

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic / Regolamento per la misurazione delle spese delle biblioteche regionali che operano in piu' comuni. UL 19/03. (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200319&stevilka=742)

- Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva / Regolamento sulle deliberazioni scarto in biblioteca. NUK/13.6.2003 (http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/pdf/navodilo_izlocanje.pdf

- Etični kodeks slovenskih knjižničarjev / Codice d'orore dei bibliotecari sloveni. 1995. (http://193.2.8.11/eticni_kodeks.asp )

- Sodobne razvojne smernice knjižničarske stroke / Linee guida per lo sviluppo della biblioteconomia slovena.
(http://www.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/maj2004.asp)

- Odlok o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper / Delibera sulla fondazione della biblioteca centrale Srečko Vilhar di Capodistria  13.1.2004 Župan - il sindaco MOK (Odlok o ustanovitvi - Atto di fondazione )

 

- Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila. UL RS 42/2004 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200442&stevilka=1889

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. UL RS 94/2004 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200494&stevilka=4203)

2.e Seznam predlogov predpisov / Elenco delle proposte di regolamenti
Predlogi predpisov / Proposte di regolamenti  
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih / Elenco documenti strategici e programmatici per categoria
Seznam strateških in programskih dokumentov / Elenco documenti strategici e programmatici

- Poslovnik o delovanju knjižnice / Regolamento della biblioteca

- Poročilo o delu / Relazione sul lavoro svolto 2006

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov / Elenco procedimenti amministrativi e legislativi
Vrste postopkov, ki jih vodi organ / Tipi di procedimenti condotti dall'organismo  
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ razpolaga / Elenco delle evidenze pubbliche dell'organismo
Seznam evidenc / Elenco delle evidenze  
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov / Elenco di altre base dati informatizzate
Seznam / Elenco zbirk Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC / Catalogo pubblico delle biblioteche slovene COBISS/OPAC
 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja / Come accedere alle informazioni di interesse pubblico

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij / Come accedere alle informazioni:

 

 

 

 

-Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu / Le informazioni di interesse pubblico sono liberamente accessibili tramite internet (http://www.kp.sik.si/)

-Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen v tajništvu Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper / L'accesso alle informazioni di interesse pubblico e' possibile nella segreteria della Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria.

-Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja / L'accesso parziale alle informazioni di carattere pubblico e' possibile in base all'articolo 21.esimo del Decreto sulla disseminazione delle informazioni di interesse pubblico(Ur.l.RS 115/03)

  
 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja / Elenco delle informazioni di interese pubblico piu' richieste
 Seznam desetih najbolj zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov / Elenco delle dieci informazioni o temi piu' richiesti  

Podpis odgovorne osebe / Firma del responsabile:

Direktor / Il direttore

David RuncoObratovalni čas

Pon / Tor / Sre / Čet / Pet

09:00-19:00

Sob

08:00-13:00

Pon / Čet / Sre / Pet / Tor

09:00-19:00

Sob

08:00-13:00

Tor / Pon / Čet / Pet

09:00-14:00

Sre

09:00-18:00

Pon / Čet / Tor / Sre

09:00-14:00

Pon / Tor

15:00-19:00

Sre

07:00-11:00

Čet / Pet

11:00-15:00

Pon / Tor

11:00-14:00

Sre

12:00-15:00

Čet

16:00-19:00

Pet

07:00-10:00

Pon / Tor

13:00-19:00

Sre / Čet / Pet

09:00-15:00

Sob

08:00-13:00

Želimo vam prijetno branje.

Knjižnica Koper - Biblioteca Capodistria

Trg Brolo  1

6000 Koper - Capodistria

 

Podaljševanje gradiva:

Oddelek za odrasle 05 66 32 605

Oddelek za mlade bralce 05 66 32 617

Za vsebino © 2015 Osrednja knjižnica SREČKA VILHARJA KOPER
Avtorji: EMIGMA