Oddelek za domoznanstvo in knjižno dediščino

Nastanek in razvoj oddelka

Domoznanski oddelek je knjižna zakladnica mesta Koper. V svojih prostorih hrani knjižne zbirke iz samostanskih, javnih ter zasebnih knjižnic, ki so odraz živahnega kulturnega utripa Istre v celotnem zgodovinskem razponu.

Domoznanska dejavnost se prične v Kopru leta 1808 z ustanovitvijo prve javne knjižnice Biblioteche Civiche. Leta 1975 se ustanovi Domoznanski oddelek v sklopu Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper z nalogo, da zbira, hrani in preučuje gradivo s celotnega območja Primorske.

 

 


Domoznansko območje

Za našo knjižnico predstavlja domoznansko območje: Južna Primorska z občinami Koper, Izola, Piran, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna ter Tržaško, Goriško, Beneška Slovenija, ko gre za manjšinska in obmejna vprašanja zamejskih Slovencev in hrvaška Istra, ko gre za manjšinska vprašanja Italijanov v Istri; Primorska v celoti, ko gre za dela, ki obravnavajo širšo Primorsko. V domoznanskem oddelku so tudi posebne zbirke.


Knjižne zbirke

Domoznanske knjižne zbirke so dragocen vir za raziskovalno dejavnost istrske kulturne dediščine. Poleg primernega hranjenja in urejanja zbirk, bibliografske obdelave gradiva, izposoje in nudenja informacij, Domoznanski oddelek skrbi tudi za promocijo svojega gradiva: prireja razstave, organizira letne cikluse predavanj, ki izhajajo v knjižnični reviji Studia iustinopolitana, redka knjižna dela pa so predstavljena v knjižnični zbirki Bibliotheca iustinopolitana


Tekoča domoznanska zbirka

Vse domoznansko gradivo je dragoceno, ne samo redko, staro in zgodovinsko, ampak tudi novo in sodobno. Zbirka kot celota predstavlja kulturni in bibliografski unikum, ki mu je treba zagotoviti neokrnjenost in nenehno dopolnjevanje. Zaradi tega je treba tako gradivo varovati in izposojati pod posebnimi pogoji.

Domoznansko gradivo je ločeno od ostalega gradiva v knjižnici. Postavljeno je po sistemu tekoče številke, numerus currens in se izposoja prezenčno v knjižnici. Monografskih in serijskih publikacij z neknjižnim gradivom, torej knjig, časnikov, zemljevidov, fotografij, razglednic, muzikalij, avdio, video in digitaliziranega gradiva je okoli 30000 enot.


Zbirka Rara ali Bibliotheca iustinopolitana: rokopisi in tiski

Najstarejša in najpomembnejša med posebnimi zbirkami je zbirka Rara - to je zbirka redkih in dragocenih kodeksov in knjig. Kodeksi so rokopisne knjige. Dragocene so tudi inkunabule ali prvotiski, ki so prvenatisnjene knjige pred letom 1501. Pravijo jim tudi papirnati sadeži. Hranimo šest prvotiskov. Omeniti velja še dragocene knjige iz 16. in 17. stoletja, t.i. cinquecentine in seicentine, med katerimi zagotovoizstopajo velike korne knjige, natisnjene v sloviti tiskarski delavnici Luc'Antonie Giunte v Benetkah.


Grisonija knjižnica

Grofje Grisoni so bili zelo premožni, kar je razvidno iz najlepše in najbolj bogate zasebne knjižnice v Kopru. Knjižnico je postavil Francesco Grisoni z nakupom številnih knjig na trgovskih potovanjih in jih je poslal v prevezavo v sam Pariz, središče tiskarstva, da bi celotna knjižnica dobila videz enovite zbirke, kar lahko še danes občudujemo. Knjige so postavljene v tri dvojne omare, vsaka z dvojnimi vrati in v vsaki je po sedem polic. Omare so izdelane iz kostanjevega lesa in zastekljene s kristalnimi šipami. Grisonijeva knjižnica obsega 4000 knjig in je imela v času ustanavljanja prve javne knjižnice v Kopru vsaj dvakrat večji fond. Knjižnica ima značilno razsvetljensko postavitev in enciklopedični razpon znanj in umetnosti. Danes se Grisonijeva knjižnica nahaja v Domoznanski čitalnici.


Knjižnica manjših bratov observantov Sv. Ane

Knjižnica manjših bratov observantov Sv. Ane je bila nedvomno največja knjižnica na Koprskem. Štela je gotovo 12.000 knjig. To je sprožilo domnevo, da je bila v samostanu v preteklosti tudi delavnica, v kateri so prepisovali in iluminirali rokopise. Od vsega gradiva je danes v zbirki popisanih 600 naslovov.


Kapucinska knjižnica Sv. Marte

Knjižnica kapucinskega samostana Sv. Marte je lepo urejena zbirka in katalogizirana v celoti. Obsega 494 naslovov knjig. Postavljena je v sejni sobi koprske knjižnice, kjer je še vidna nekdanja razporeditev gradiva po strokah.


Knjižnica Besenghi

Pasquale Besenghi degli Ughi je eden največjih istrskih poetov in njegova knjižnica je po izročilu paradni konj. Knjižna zbirka, ki se hrani v istoimenski palači sestavljajo knjige, ki so le v manjšem delu pripadale rodbini Besenghi. Kar se danes hrani v izolski palači pod tem imenom je v resnici izolski župnijski fond. Številen fond 3000 knjig je danes katalogiziran in ga je možno uporabljati ob prisotnosti bibliotekarja.


Zapuščina Staneta Vilharja

Zbirka časnikarja in publicista Staneta Vilharja, brata Srečka Vilharja, predana knjižnici leta 1983, obsega 895 naslovov knjig ter 132 map arhivskega gradiva, kjer je zbrano avtorjevo gradivo za študijo o politični zgodovini Primorske.


Zbirka partizanskega tiska

Hranimo bogato zbirko partizanskega tiska, povečini natisnjeno na ciklostilu, ki je odigrala pomembno povezovalno in propagandno vlogo, predvsem na Primorskem v času raznorodovanja. Zbirka obsega 118 naslovov knjig ter 85 naslovov periodike.


Letni domoznanski posveti

Biblija, biblicistika, biblioteka – Bibbia, biblicismo, biblioteca

Mednarodni 20 dnevni simpozij o Svetem pismu (srečanje z verskimi skupnostmi Knjige: katoliki, Judje, protestanti, muslimani, teologija in nauk, razvoj jezika s prevajanjem Svetega pisma, razstava Svetih pisem – convegno internazionale di 20 giorni (incontro con le comunita' religiose della Scrittura: cattolici, Ebrei, protestanti, musulmani, teologia e credo, sviluppo della lingua attraverso la traduzione della Bibbia, mostra delle varie edizioni della Bibbia), Koper-Capodistria 2007.


Mare nostrum 

Cikel predavanj na tematiko morja in Severnega Jadrana – ciclo di conferenze sulla tematica del mare nell'Adriatico settentrionale, mednarodni dvomesečni simpozij-convegno internazionale bimensile, Koper-Capodistria 2008.


Eliksir dolgega življenja – Elisir di lunga vita

8 dnevni mednarodni posvet na tematiko zdravstva in zdravilstva – convegno internazionale di 8 giorni sulla tematica della salute e medicina, Koper-Capodistria 2009.


Dragocenosti Domoznanskega oddelka Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper – I tesori del reparto di Storia patria della Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria

Enodnevni posvet s predstavitvijo knjižnih biserov koprske knjižnice – convegno e presentazione dei cimeli della nostra biblioteca, Koper-Capodistria 2009.

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PT5NTFZU/?query=%27keywords%3dknji%c5%benica+koper%27&pageSize=25&ftype=knjige&flocation=Osrednja+knji%c5%benica+Sre%c4%8dka+Vilharja


Pis(a)na kulturna dediščina, 2. konferenca domoznanskih knjižničarjev v Kopru 

Enodnevni mednarodni posvet, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Koper 2011.


Knjižna dediščina Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper – I beni librari della Biblioteca Srečko Vilhar Capodistria

Enodnevni posvet s predstavitvijo strokovne publikacije ob zaključku ureditve starih knjižnih fondov koprske knjižnice – convegno con la presentazione della pubblicazione in occasione della sistemazione dei fondi librari antichi della nostra biblioteca, Koper – Capodistria 2011. 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-J6SWE8KW/?query=%27keywords%3dknji%c5%benica+koper%27&pageSize=25&ftype=knjige&flocation=Osrednja+knji%c5%benica+Sre%c4%8dka+Vilharja


De ingenuis moribus

Predstavitev temeljnega pedagoškega dela De ingenuis moribus koprskega humanista Petra Pavla Vergerija starejšega – presentazione dell'incunabolo dell'umanista capodistriano Pier paolo Vergerio il vecchio dal titolo De ingenuis moribus, Koper-Capodistria 2012.


Monaldovi dnevi

Enodnevni mednarodni posvet Monaldovi dnevi v minoritski cerkvici sv. Frančiška ter v frančiškanskem samostanu sv. Ane, Convegno internazionale su Beato Monaldo nella chiesa di S. Francesco e nel convento francescano di S. Anna, Koper-Capodistria 2012.


Cinquecentine Girolama Muzia Koprčana

Predstavitev cinquecentin Girolama Muzia Koprčana-presentazione dei libri di Girolamo Muzio giustinopolitano, Koper-Capodistria 2013.


Monaldovi dnevi

Tridnevni mednarodni posvet Monaldovi dnevi s predstavitvijo publikacije o življenju in delu patra Atanazija Kocjančiča – convegno internazionale con presentazione della pubblicazione sulla vita e le opere di padre Atanazij Kocjančič, Frančiškanski samostan in Pretorska palača Koper, Koper-Capodistria 2014.


Predstavitev knjižnih del koprskega škofa Avguština grofa de Brutija

Predstavitev knjižnih del koprskega škofa Avguština grofa de Brutija ob 300-letnici palače Bruti, sedežem današnje knjižnice v Kopru – presentazione dei libri del vescovo giustinopolitano Agostino conte de Bruti in occasione dei trecento anni di Palazzo Bruti a Capodistria, sede odierna della Biblioteca centrale di Capodistria, Koper-Capodistria 2014.


Knjižnična revija Studia Iustinopolitana

Vol. 1: Biblija, biblicistika, biblioteka – Bibbia, biblicismo, biblioteca, Koper 2009.

Vol. 2: Mare nostrum, Koper 2010.


Knjižna zbirka Bibliotecha Iustinopolitana

Vol. 1: Euthiomios Zygabenous: Commentarium libri psalmorium (graecum), grški kodeks, rokopis, f. 143, [Bizanc, XIV stoletje], Koper 2011.

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-WSIAKWFS/?query=%27keywords%3d%c5%a1toka+peter%27&pageSize=25

Vol. 2: Peter Pavel Vergerij starejši-Pier Paolo Vergerio il vecchio: De ingenuis moribus, inkunabula, tisk v latinščini z latinskimi prevodi grških cerkvenih očetov in piscev, [Calphurnius, Padua 1475], Koper 2012.

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XJHB0FHP/?query=%27keywords%3d%c5%a1toka+peter%27&pageSize=25

Vol. 3: Girolamo Muzio Koprski-Girolamo Muzio giustinopolitano: Le Vergeriane, Il duello, La polvere, Le amorose, Gabriel Giolito de Ferrari, Venezia 1550, Koper 2013.

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-VG3DVMUE/?query=%27keywords%3d%c5%a1toka+peter%27&pageSize=25

Vol. 4: Blaženi Monald Koprski-Beato Monaldo giustinopolitana, Summa de iure canonico, Ms 33 – NUK, latinski rokopisni kodeks, [Pariška šola, XIV stoletje], Koper 2013.

Vol. 5: Mestna knjižnica Koper – Biblioteca civica Capodistria, Koper 2014.

Vol. 6: Družina in Palača Bruti s knjigami koprskega škofa Avguština grofa de Brutija-La famiglia e il palazzo Bruti coi libri del vescovo giustinopolitano Agostino conte de Bruti, Koper 2014.


Peter Štoka

Vodja oddelka

peter.stoka@kp.sik.si

+386 5 66 32 613

Obratovalni čas

Pon / Tor / Sre / Čet / Pet

09:00-19:00

Sob

08:00-13:00

Pon / Čet / Sre / Pet / Tor

09:00-19:00

Sob

08:00-13:00

Tor / Pon / Čet / Pet

09:00-14:00

Sre

09:00-18:00

Pon / Čet / Tor / Sre

09:00-14:00

Pon / Tor

15:00-19:00

Sre

07:00-11:00

Čet / Pet

11:00-15:00

Pon / Tor

11:00-14:00

Sre

12:00-15:00

Čet

16:00-19:00

Pet

07:00-10:00

Pon / Tor

13:00-19:00

Sre / Čet / Pet

09:00-15:00

Sob

08:00-13:00

Želimo vam prijetno branje.

Knjižnica Koper - Biblioteca Capodistria

Trg Brolo  1

6000 Koper - Capodistria

 

Podaljševanje gradiva:

Oddelek za odrasle 05 66 32 605

Oddelek za mlade bralce 05 66 32 617

Za vsebino © 2015 Osrednja knjižnica SREČKA VILHARJA KOPER
Avtorji: EMIGMA